Eyes IV
Eyes II
Coronal Slice: Alzheimer's Disease
Coronal Slice: Alzheimer's Disease (detail)
Eyes III
Eyes I
Eyes V
Eyes VI
Hippocampus I
prev / next